User Organizer

User Name
Password


User Online

ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน 

โครงสร้างรายวิชา ง23202 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

หน่วยที่
เรื่อง
จำนวนคาบ
1
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
6
2
การออกแบบพัฒนาเว็บเพจ
10
3
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
12
  หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1 โครงสร้างคำสั่งภาษา HTML
2
  หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 2 คำสั่งจัดรูปแบบเอกสาร
2
  หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 3 การสร้างฟอร์ม(Form)
2
  หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 4 การเชื่อมโยง(Link)
2
  หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 5 การสร้างตาราง(Table)
2
  หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 6 เฟรม(Frame)
2
4
ภาษาจาวาสคริปต์
12
รวม
40

ครูผู้สอน


นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วท.บ. กศ.ม.

เอกสารประกอบการเรียน


ใบงานที่ 1 สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ(List)
ใบงานที่ 2 ฟอร์ม(Form)
ใบงานที่ 3 เฟรม(Frame)
ใบงานที่ 4 แผนที่รูปภาพ(Image Map)
ใบงานที่ 5 การเชื่อมโยง(Link)
ใบงานที่ 6 ตาราง(Table)


 ใบความรู้ที่ 1 การใช้สีในภาษา HTML
 ใบความรู้ที่ 2 สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ(List)
 ใบความรู้ที่ 3 ฟอร์ม(Form)
 ใบความรู้ที่ 4 การเชื่อมโยง(Link)
 ใบความรู้ที่ 5 เฟรม(Frame)
 ใบความรู้ที่ 6 ตาราง(Table)