ครูผู้สอน
นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
วท.บ.กศ.ม. W.B.

User Organizer

User Name
Password


User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระเพิ่มเติม(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนต้นแบบไอซีที

หน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด
ภาระงานที่ใช้ในการวัดผล คะแนน
1.หลักการทำโครงงาน
  ง.3.1 ม.3/1
  ง.3.1 ม.3/3

งานที่ 1 เค้าโครง ตัวอย่างเค้าโครง
งานที่ 2 ออกแบบป้ายชื่อ

10
10
2.การพัฒนาเว็บไซต์ 
  ง.3.1 ม.3/2
งานที่ 3 เว็บไซต์หน้าหลัก
สอบกลางภาคเรียน(ปฏิบัติ)
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบเว็บไซต์
10
10
3.เขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
  ง.3.1 ม.3/2
  ง.3.1 ม.3/4
งานที่ 4 เขียนโปรแกรมจาวาสคริปต์
10


  - นำเสนอโครงงาน
- สอบปลายภาคเรียน
- ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
15
20
5
 
รวม
  100